Nyomozás orgazdaság miatt – lopott alkatrészek

Lopott alkatrészekkel bukott le az orgazda – videóval